Thursday, October 21, 2010

shoredil

tumahaare, dar sa, koi dar, nahi hai.
kaheen bhee aur, jhukata, sar nahi hai.
sakoon milta hai jo, dar pe tumahaare.
braabar uske,  koi zar,  nahi hai.

No comments:

Post a Comment